Výpověď nájmu bytu nájemcem

Výpověď nájmu bytu nájemcem

Komu………………………….
…………………………………

Věc: Výpověď nájmu bytu v …………………………………….

Na základě nájemní smlouvy ze dne …………………………….. mám na dobu neurčitou pronajatý byt X + 1 s příslušenstvím v……………………………………
Nájem uvedeného bytu tímto vypovídám v tříměsíční lhůtě, která počne běžet dnem …………………….. Nájem tak skončí k …………………………

V ………………………

……………………………