Žaloba o zaplacení smluvní pokuty

Žaloba o zaplacení smluvní pokuty

 

Soudu v ……………………

 

Žalobce:………………………………..

 

Žalovaný: ………………………………

Dvojmo

o zaplacení Kč …………………….

Mezi žalobcem a žalovaným byla uzavřena kupní smlouva ……………….., na základě které byl povinen žalovaný dodat žalobci……………………. v množství, druzích a kvalitě ve smlouvě specifikované, za cenu v ní dohodnutou, do ……………………. Současně smluvní strany ve smlouvě dohodly, že v případě prodlení s dodávkou zaplatí žalovaný žalobci smluvní pokutu ve výši Kč ……………………. za každý den prodlení.

Důkaz:  kupní smlouva …………………

II.

Žalovaný závazek dodat splnil až dne …………………, tedy s ………………..denním prodlením. V souladu s touto skutečností a dohodou o smluvní pokutě vyúčtoval žalobce žalovanému smluvní pokutu v částce Kč …………… .  Žalobce zaslal žalovanému dopis s výzvou k zaplacení do 10 dnů. Zmíněná lhůta již uplynula, podle sdělení žalovaného k jejímu zaplacení nedošlo pro přechodný nedostatek finančních prostředků na jeho účtě.

Důkaz:  dodací list č. ……………. ze dne ……………………

vyúčtování zn. práv. …………….. ze dne 26. 4. 2004

výzva ze dne …………………….

dopis žalovaného ze dne ………………….

III.

Protože jinak žalobce nemůže dosáhnout uspokojení svého oprávněného nároku, žádá, aby byl vydán tento

rozsudek:

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku Kč ……………………. a nahradit mu náklady řízení, vše do 3 dnů od právní moci rozsudku.

 

Přílohy: dle textu

 

V …………….. dne ……………………..