Závěť (nepsaná vlastní rukou)

Závěť (nepsaná vlastní rukou)

Závěť

 

Já podepsaný ……………………., rodné číslo ……………………….., bytem v ……………………………………, pořizuji pro případ své smrti v přítomnosti svědků …………………….r.č. …………………………., bytem…………………………………………. a …………………….r.č. …………………………., bytem…………………………………………., po zralé úvaze tuto závěť:

Dědicem veškerého svého majetku ustanovuji svého syna ……………………………, rodné číslo …………………………, bytem v ………………………….

 

V …………………………. dne ………………………………………………

 

 

……………………………………………..(podpis)

 

 

Potvrzujeme svým podpisem, že……………………… před námi současně přítomnými svědky výše uvedenou závěť dnes vlastní rukou podepsal a výslovně projevil, že listina obsahuje jeho poslední vůli.

 

V …………………………. dne ………………………………………………

 

 

……………………………………………..(podpis)                           ……………………………………………..(podpis)