Dohoda o změně společenské smlouvy o založení veřejné obchodní společnosti

Dohoda o změně společenské smlouvy o založení veřejné obchodní společnosti

 

uzavřená mezi

 

1.         Petrem Michálkem, bytem Ostrava, Šemíkova 10, r.č. 123456/1234

2.         Romanem Kubatou, bytem Karviná, Mokrá 10, r.č. 123456/4321

3.         Jaroslavem Zeleným, bytem Ostrava, Krátká 20, r.č. 123456/1212

 

            společníci společnosti Hračky v.o.s.

 

se dohodli

 

na změně společenské smlouvy společnosti Hračky v.o.s. tak, že čl. III. společenské smlouvy zní:

 

III.

Statutární orgány a obchodní vedení

 

Statutárními orgány společnosti jsou:

1.         Petr Michálek, bytem Ostrava, Šemíkova 10, r.č. 123456/1234

2.         Roman Kubata, bytem Karviná, Mokrá 10, r.č. 123456/4321

Oba statutární orgány jednají jménem společnosti samostatně, pouze při uzavírání a změně smluv s hodnotou předmětu plnění nad 500 000 Kč jednají oba statutární orgány společně.

Obchodním vedením společnosti pověřují společníci Petra Michálka

 

Tato dohoda se vyhotovuje v pěti vyhotoveních, každý ze společníků obdrží jedno vyhotovení, dvě vyhotovení se přiloží k návrhu na změnu zápisu v obchodním rejstříku.

 

 

V ………………….

 

 

Podpisy