Dohoda o změně společenské smlouvy o založení veřejné obchodní společnosti

Dohoda o změně společenské smlouvy o založení veřejné obchodní společnosti

uzavřená mezi

1. ……………………….., Šemíkova 10, r.č. 123456/1234
2. ……………………….., Mokrá 10, r.č. 123456/4321
3. ……………………….., Krátká 20, r.č. 123456/1212

společníci společnosti Hračky v.o.s.

se dohodli

na změně společenské smlouvy společnosti Hračky v.o.s. tak, že čl. III. společenské smlouvy zní:

III.
Statutární orgány a obchodní vedení

Statutárními orgány společnosti jsou:
1. …………………………, r.č. 123456/1234
2. …………………………, r.č. 123456/4321

Oba statutární orgány jednají jménem společnosti samostatně, pouze při uzavírání a změně smluv s hodnotou předmětu plnění nad 500 000 Kč jednají oba statutární orgány společně. Obchodním vedením společnosti pověřují společníci …………………

Tato dohoda se vyhotovuje v pěti vyhotoveních, každý ze společníků obdrží jedno vyhotovení, dvě vyhotovení se přiloží k návrhu na změnu zápisu v obchodním rejstříku. V …………………. Podpisy