Společenská smlouva o založení veřejné obchodní společnosti

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA

o založení veřejné obchodní společnosti Ostravské hračky

 

uzavřená mezi

 

1.         ……………………………., r.č. 123456/1234

2.         ……………………………., r.č. 123456/4321

3.         ……………………………., r.č. 123456/1212

 

I.

Obchodní firma a sídlo

 

Společníci touto smlouvou zakládají veřejnou obchodní společnost s obchodním jménem Ostravské hračky se sídlem v Ostravě (dále jen „společnost“).

 

II.

Předmět podnikání

 

Předmětem podnikání společnosti je výroba hraček

 

III.

Statutární orgán a obchodní vedení

 

Statutárním orgánem společnosti je Petr Michálek, kterého také pověřují společníci obchodním vedením společnosti.

 

IV.

Rozdělení zisku a nesení ztráty

 

Zisk se rozděluje mezi společníky tak, že Petru Michálkovi připadá 40 % zisku, Romanu Kubatovi 30 % zisku, Jaroslavu Zelenému 30 % zisku.

Podíl na zisku si stanoví společníci na základě účetní závěrky. Ztrátu zjištěnou účetní závěrkou nesou společníci ve stejném poměru.

 

V.

Zákaz konkurence

 

Žádný ze společníků nesmí podnikat na základě živnostenského ani jiného podnikatelského oprávnění.

 

VI.

Zrušení společnosti, podíl na likvidačním zůstatku, vypořádací podíl

 

Společnost se zrušuje v případech stanovených v § 68 a 88 obchodního zákoníku. Likvidační zůstatek se rozděluje mezi společníky ve stejném poměru jako zisk. Stejně se stanoví i vypořádací podíly společníků, popřípadě jejich dědiců.

 

VII.

 

Tato smlouva se vyhotovuje v pěti vyhotoveních, každý ze společníků obdrží jedno vyhotovení, dvě vyhotovení se přiloží k návrhu na zápis do obchodního rejstříku.

 

 

V Ostravě dne . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

            ……………….. …………                                        ……………. ……………