Nájemní smlouva zdarma ke stažení

Následující nájemní smlouva – vzor – je pro vás připravena zdarma ke stažení. Chcete-li pronajímat svou nemovitost nebo si naopak byt nebo dům pronajmout, měli byste svůj vztah s druhou stranou jednání stvrdit podepsanou nájemní smlouvou. Využít můžete například náš vzor nájemní smlouvy zdarma, který naleznete ke stažení (zkopírování) pod tímto textem.

Nájemní smlouva bytu

1. Účastníci smlouvy

Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou :

Pronajímatel:

……………………………..

……………………………..

……………………………..

Nájemce:

……………………………..

……………………………..

……………………………..

se dohodly, že spolu uzavřou tuto smlouvu o nájmu a projevily vůli řídit se všemi jejími ustanoveními. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky

2. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je ………………… s příslušenstvím v přízemí domu č.p. …….., v ulici ………………………….. v …………………………….., dveře číslo ……. Příslušenství bytu : ……………………………..

……………………………..

……………………………..

3. Práva a povinnosti smluvních stran

I. Byt, který je předmětem podle této smlouvy pronajímá pronajímatel nájemci na dobu určitou od …………………………….. do …………………………….. Pronajímatel předá byt nájemci ve stavu vhodném k řádnému užívání. Nájemce se se stavem pronajímaného bytu seznámil a v tomto stavu jej přebírá.

II. Nájemce se zavazuje platit po dobu trvání nájmu částku ………….. Kč měsíčně, na účet nájemce č. ……….. ………….., a to vždy ke ……………. dni měsíce, předcházejícímu měsíci za který se nájem platí.

III. Nájemce se zavazuje užívat byt řádně. Kromě nájemce bude byt užívat ještě …………………..

IV. Měsíční zálohy cen za plnění spojená s užíváním bytu jsou splatné spolu s nájemným a představují částku …………. Kč měsíčně. Skutečná výše cen a celkových záloh za jednotlivá plnění bude zúčtována pronajímatelem vždy za kalendářní rok zpětně, nejpozději však do …………………….. následujícího kalendářního roku.

4. Závěrečná ustanovení

I. Účinky této smlouvy nastanou okamžikem podpisu.

II. Tato smlouva je vyhotovena ve …. vyhotoveních.

III. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.

V ……………………………..

Pronajímatel: ……………………………..        Nájemce: ……………………………..