Smlouva o dílo

Smlouva o dílo

(uzavřená dle § 536 anásl.,  obchodního zákoníku v platném znění)

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany :

 

 

…………………………..

(dále jen objednatel)

 

a

 

……………………………

(dále jen zhotovitel)

 

uzavřely tuto

 

smlouvu o dílo

 

I.

Předmět smlouvy

 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele  dílo :

 

…………………………………………….(přesná specifikace díla – práce, místo, rozsah, kvalita apod.)

 

na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se touto smlouvou zavazuje zhotoviteli  zaplatit cenu díla , jež je stanovena  smluvně a za podmínek touto smlouvou stanovených. Cena díla je sjednána na základě přiloženého rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.Rozpočet je nezávazný.

2.Pro placení ceny díla je sjednán tento platební kalendář :

3.Ddoplatek do celkové ceny díla dle této smlouvy bude zaplacen do ……..dní od předání díla.

4.Platby dle odst.2), budou samostaně fakturovány  se lhůtou……..dní splatnosti

 

III.

Doba plnění

 

1.Zhotovitel se výslovně zavazuje dílo zhotovit a řádně předat objednateli do………….

2.Pro zhotovení díla se sjednávají tyto časové etapy :

 

Dokončení díla do…………..

 

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

 

1.Dnem nabytí účinnosti této smlouvy je povinen  objednatel předat zhotoviteli : ………………………………………………..(např. podklady pro zpracování díla, stavbu,apod.) a tím umožnit zhotoviteli realizaci provádění díla.

2. Zhotovitel je povinen ………………………………….(např. zabezpečit prostor, proti vstupu cizím osobám , apod)

3. Zhotovitel je povinen nejpozději  do dnů……….. dopředu vyzvat objednatele k revizi prací, které jsou dle této smlouvy realizovány.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat  průběžně  provádění díla, zjistí-li že zhotovitel  neprovádí dílo  dle povinností plynoucích  z této smlouvy, nebo zjjistí-li vady díla, je oprávněn  žádat zhotovitele k odstranění zjištěných nedostatků , a jinak platí ustanovení  článku VII., o smluvních pokutách a o zjištěných vadách se učiní písemný záznam.

 

V.

Splnění závazku zhotovitele

 

1.Zhotovitel je povinen minimálně jeden týden předem doporučeným dopisem  vyzvat objednatele k předání a převzetí díla.

2.Předání a převzetí se uskuteční v místě plnění. Řádné předání a převzetí, jehož  součástí  je vytknutí  případných  vad a nedodělků předmětného díla se zaznamená  v zápise o převzetí, jež musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

 

VI.

Odpovědnost zhotovitele za vady díla a záruka

 

1.Zhotovitel odpovídá za dílo bez závad, jeho řádné provedení, dle specifikace této smlouvy. Bude-li objednatel mít v průběhu realizace díla nadstandardní požadavky týkající se kvality, kvantity, byť i částí  předmětného díla, musí být tyto požadavky zhotovitelem písemně odsouhlaseny, a změny promítnuty do ceny díla.

2.Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za bezvadnost díla v délce minimálně 24 měsíců ode dne písemného převzetí poslední zbývající části díla.

 

VII.

Smluvní pokuty

 

1. Zhotovitel se výslovně zavazuje ke smluvní pokutě v případě nedodržení svých  povinností plynoucích z této smlouvy :

 

2. Objednatel se výslovně  zavazuje ke smluvní pokutě v případě nedodržení svých povinností plynoucích z této smlouvy :

 

 

VIII.

Ostatní ujednání

 

1. Obsah této smlouvy je možné měnit pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými dodatky.

2. V případě závažného porušení smluvních povinností , plynoucích z této smlouvy, může kterákoliv ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit.

3. Závažným porušením této smlouvy se rozumí :

– nesplnění některé z etap díla v termínu

– prodlení zhotovitele s předáním poslední zbývající části díla

– prodlení objednatel se zaplacením záloh na cenu díla

– překročením ceny díla  v rozporu s ustanovením § 547 obchodního zákoníku

 

4. Otázky, které nejsou řešeny touto smlouvou , se řídí obecně závaznými předpisy České republiky a obchodním zákoníkem v platném znění.

5. Smlouva se vyhotovuje v ………..výtiscích z nichž každý má platnost originálu a po …….obdrží každá ze smluvních stran.

6. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu obou smluvních stran.

 

 

V ………..dne……….

 

 

Podpisy :