Uplatnění práva na přiměřenou slevu z nájemného

Uplatnění práva na přiměřenou slevu z nájemného

Komu ………………

Věc: Uplatnění práva na přiměřenou slevu z nájemného

Jsem uživatelem bytu ………………………… v …………………… ulici v ……………………….. Platím nájemné ve výši …………………………….. Kč měsíčně.
Od …………………. do ……………………….. nebyly do mého bytu dodávány ……………………….. Neposkytováním plnění, které je spojeno s užíváním bytu, bylo tak delší dobu a podstatně zhoršeno užívání tohoto bytu.
Ve smyslu § 698 a 699 obč. zák. proto u Vás, bez zbytečného odkladu a před uplynutím šestiměsíční lhůty, uplatňuji právo na slevu z nájemného za dobu od …………………. do ………………………… ve výši ……………………… Kč měsíčně. Slevu v této výši považuji za přiměřenou uvedenému podstatnému zhoršení užívání bytu.
Žádám o zaplacení částky …………………….Kč do 15 dnů, neboť nájemné za dobu od ……………………. do ………………. jsem již zaplatil v plné výši.

……………………..