Usnesení o opravě vyjádření, osvědčení nebo sdělení

Usnesení o opravě vyjádření, osvědčení nebo sdělení

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

_____________________________________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                                                                       (datum)

 

 

U S N E S E N Í

 

 

Městský úřad …………………….., odbor ……….. příslušný dle ustanovení § …… zákona č. ………… ve věci ………………………… rozhodl takto:

 

 

Podle ustanovení § 156 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se provádí oprava vyjádření / osvědčení / sdělení správního orgán ze dne ……………, č.j. …………….., ve věci …………….., a to tak, že ………………………………………..

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

(V odůvodnění usnesení je nezbytné uvést, z jakého důvodu se provádí oprava vyjádření nebo osvědčení nebo sdělení správního orgánu, které je nezbytné řádně konkretizovat. Dále je nezbytné uvést, že se jedná o vadu, kterou lze opravit, aniž tím bude způsobena újma některé z dotčených osob.

Ve výroku se uvede také, jakým způsobem se oprava provádí, tj. vypouští se část…, mění, doplňuje, nahrazuje… apod.)

 

 

P o u č e n í :

 

Proti tomuto usnesení podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu nelze odvolat.

 

 

V ……………………… dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

 

–           toto usnesení se poznamená pouze do spisu

–           účastníci se něm vhodným způsobem vyrozumí