Usnesení o přerušení jiného již zahájeného správního řízení v řízení o výběru žádosti

Usnesení o přerušení jiného již zahájeného správního řízení v řízení o výběru žádosti

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

_____________________________________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                                                                       (datum)

 

 

U S N E S E N Í

 

Městský úřad ………………………….., odbor ……….. .. příslušný správní orgán dle ustanovení § ……… zákona č. ……………..

 

 

p ř e r u š u j e

 

dle ustanovení § 146 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, řízení ve věci …………………zahájené dne ………………  z důvodu podání žádosti  ze dne …………… pana/paní…………….., nar. ……….., trvale bytem ……………………… ve věci, o které se má rozhodnout formou výběru.

 

Řízení o této věci bude zahájeno …………………….. (při vyrozumívání o zahájení řízení je nezbytné respektovat odst. 2 citovaného ustanovení)

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

(V odůvodnění usnesení se přesně specifikuje, že jde v daném případě o  řízení o výběru žádosti a přesně se vymezí důvody přerušení řízení ve smyslu § 146 odst. 3. Je nezbytné specifikovat řízení, jež je přerušeno podáním žádosti.)

 

P o u č e n í :

 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu …………. kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu ……… Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

 

 

V ………………………….. dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

 

______________________________________

–           usnesení se oznamuje podle § 72 správního řádu