Usnesení o zastavení řízení o žádosti z důvodu nesložení záruky za splnění povinnosti

Usnesení o zastavení řízení o žádosti z důvodu nesložení záruky za splnění povinnosti

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

_____________________________________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                                                                       (datum)

 

 

U S N E S E N Í

 

Městský úřad ………………………….., odbor ……….. .. příslušný správní orgán dle ustanovení § ……… zákona č. ……………..

 

 

z a s t a v u j e

 

dle ustanovení § 147 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, řízení o žádosti  pana/paní ………………, nar. ………, trvale bytem ……………… z důvodu nesložení záruky …………… (peněžité/ nepeněžité) za splnění povinnosti …………………………… v určené době.

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

(V odůvodnění usnesení se přesně vymezí, o jakou záruku se jedná a do jaké doby měla být složena, dále o jakou povinnost, která vznikne v důsledku využití oprávnění z rozhodnutí, se jedná a je nezbytné konkretizovat správní řízení o žádosti, které se zastavuje.)

 

 

 

P o u č e n í :

 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu …………. kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu ……… Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

 

 

V ………………………….. dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

______________________________________

–           usnesení se oznamuje podle § 72 správního řádu