Usnesení o zastavení řízení – žádost účastníka neodůvodňuje zahájení nového řízení

Usnesení o zastavení řízení – žádost účastníka neodůvodňuje zahájení nového řízení

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

_____________________________________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                                                                       (datum)

 

 

U S N E S E N Í

 

 

Městský úřad, odbor ……….. příslušný dle ustanovení § …… zákona č. ………… ve věci ………………………… rozhodl takto:

 

Podle ustanovení § 102 odst. 4 správního řádu

 

s e   z a s t a v u j e

 

řízení o žádosti ..(uvést účastníka) ve věci ….. (předmět žádosti – zahájení nového řízení podle § 101 SŘ)… týkající se pravomocného rozhodnutí Městského úřadu, odboru ……….., ze dne………….. , č.j. ……………..

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

(V odůvodnění usnesení je nezbytné specifikovat důvody proč žádost účastníka neodůvodňuje zahájení nového řízení).

 

 

P o u č e n í :

 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ………., a to podáním učiněným u Městského úřadu …………. Odvolání nemá odkladný účinek.

 

V ………………… dne ……………………….

 

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

 

 

___________________________________-

– toto usnesení se oznamuje žadateli a těm osobám, vůči nimž již správní orgán učinil úkon