Zpětvzetí odvolání

ZPĚTVZETÍ ODVOLÁNÍ

(§ 207 odst. 2 o. s. ř.)

 

Krajskému soudu v Olomouci

 

ke sp. zn. 10C 25/2003

 

Žalobce:                       Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35

Žalovaný:                      Lukáš Král, bytem Šumperk, Olomoucká 20

 

o vyklizení bytu

 

Proti rozsudku Okresního soudu v Šumperku ze dne 10. 10. 2004 č. j. 5C 35/2004, kterým byla zamítnuta moje žaloba, jsem dne 1. 12. 2004 podal odvolání.

Toto odvolání beru zpět.

 

V …………………. dne ……………….

…………………………