Dohoda rozvedených manželů o nájmu bytu

Dohoda rozvedených manželů o nájmu bytu

 

Dne ……………………………

 

pan ………………………….

 

a paní ……………………….

 

            jejichž manželství bylo rozvedeno rozsudkem ……………………………..

 

            ze dne ………………………. č.j. ………………………….

 

            který nabyl právní moci dnem……………………………..,

 

tuto

 

dohodu o nájmu bytu:

 

I.

Právo společného nájmu účastníků této dohody k bytu o velikosti ……………. s příslušenstvím v……………………….., který je ve vlastnictví ………………………., zaniká dnem podpisu této dohody.

 

II.

Výlučnou uživatelkou uvedeného bytu se stává …………………………

 

III.

…………………….. se zavazuje předmětný byt vyklidit a klíče od něho předat …………………………….. do 15 dnů ode dne, kdy mu bude zajištěno náhradní ubytování.

O zajištění bytové náhrady požádá u ……………………….. pan/í ………………………………… do 3 dnů od podpisu této dohody.

 

IV.

Účastníci dohodu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

 

 

V……………………….

 

 

…………………………..               ……………………………..